Kvinnliga modeller

Pola väskor glädjer ryska kvinnor i över 20 år, med betoning på fashionistaens speciella stil och charm.Vad gör kvinnliga modeller av handväskor av varumärket attraktivt och vad säger kundrecensioner om inhemska märkesvaror? 2017-apr-23 - Utforska Sarah Sazzy Tallmyrs anslagstavla 'kvinnliga modeller' på Pinterest. Visa fler idéer om Kvinnliga modeller, Kvinnor, Modell. alltför smala modeller i sina kampanjer samt att deras annonskampanjer var sexuellt provocerande (www. Huvudstads-bladet.se). Skönhet har blivit en ouppnåelig faktor inom reklambranschen, eftersom dagens reklambilder är extremt retuscherade. Konsekvensen blir att de kvinnliga reklammodellerna inte längre kan uppnå det önskade idealet. Ladda ner den här gratisbilden om Naken Kvinnor Kvinna från Pixabays stora bibliotek av fria bilder och videos. Kvinnliga redaktionella modeller är vanligtvis 5'9 'till 6'0' långa och är mycket smala. En kvinnlig redaktionell modellens mätningar är vanligen - byst 33 ', midja 23', höfter 33 '. Modelleringsbyråer kommer alltid att titta på det 'komplett paket' som modellen presenterar när man bestämmer huruvida de kan vara redaktionella modeller ... Kvinnliga modeller som visar klänningar. Nordiska Kompaniet. februari 2020. Nordiska museet - Photographer Holmén, Erik. Retro Vintage Hollywood Historia Tröjor Štýl Mode. Hitta bilder med Kvinnliga Modeller. Kostnadsfritt för kommersiellt bruk Ingen tillskrivning krävs Upphovsrättsfritt

GM004: Ny Grundlag

2015.06.22 23:21 Indekkusu GM004: Ny Grundlag

ModellSveriges grundlag

1 kap. Spelets ”Game Master”

1 § Talman är spelets ”Game Master” och har alltså sista ordet i spelets skötande.
2 § Endast talman emeritus ord står över talmannen i detta avseende.
3 § Talman och talman emeritus skall ytterst agera på så sätt att /iksdagen är så njutbart som möjligt av alla parter såvida de följer spelets regler.

2 kap. Dispositivitet med andra grundlagar

1 § Detta dokument, regeringsformen (i den bemärkelsen att /iksdagen:s mål och civila rättigheter behandlas i den.), successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar.
2 § Detta dokument skall anses dispositivt med de andra grundlagarna.
3 § Vid konflikt mellan detta dokument och redan existerande grundlag bör detta dokument ges företräde.

3 kap. Talman, vice talman och talman emeritus

1 § Talmannens uppgift är
2 § Vice talmans, andre vice talmans och tredje vice talmans uppgift är
3 § Talman emeritus uppgift är
4 § Talman, vice talman, andre vice talman och tredje vice talman väljs av /iksdagen. 5 § En av talmännen ska en gång i veckan posta en sammanfattning av den gångna veckan som innefattar resultatet av omröstningar och allt annat som talmännen beslutar vara lämpligt i sammanfattningen.

4 kap. Val till /iksdagen

1 § Högst sex månader efter senaste ordinarie eller extraval skall fria, hemliga och direkta ordinarie val till /iksdagen hållas.
2 § Rösträtt till /iksdagen har alla svenskspråkiga konton som existerat i över en månad.
3 § Röst läggs på parti eller blankt samt frivilligen på kandidat på partiets kandidatlista.
4 § Ledamöter fördelas över 29 mandat mellan partier genom uddatalsmetoden med första divisorn jämkad till 1,4.
5 § För att ett parti ska kunna få mandat i /iksdagen måste det ha över 3% av rösterna.
6 § Inom partier fördelas mandat till kandidater efter flest antal personröster såvida kandidaterna har mer än 5% av partiets personröster. Näst efter kandidater med mer än 5% tilldelas mandat efter ordning på partiets kandidatlista och därefter av partiet i fråga.
7 § Kandidater som fått mer än 5% av sitt partis personröster äger sitt mandat och kan inte ersättas av sitt parti såvida de inte missat tre av de senaste fem rösttillfällena i /iksdagen, om de frivilligt avgår eller om dess reddit-konto avstängs eller raderas.
8 § För att ett parti ska få ställa upp i val krävs en partilista med fem kandidater samt partinamn.

5 kap. Extraval

1 § Extraval hålls mellan ordinarie val på utseende av talman, talman emeritus eller regeringen.
2 § Extraval kan endast utlysas minst en månad efter ordinarie eller annat extraval.

6 kap. /iksdagens arbete

1 § Ledamöter är de enda med rätt att rösta på propositioner, motioner eller talmans förslag.
2 § Ifall en ledamot kommer att vara otillgänglig en längre tid kan de med talmannens tillåtelse utse en annan ledamot att rösta åt dem.
3 § Propositioner läggs av regeringen och motioner läggs av ledamöter i /iksdagen.
4 § Alla ärenden till /iksdagen ska ha varit tillgänglig för offentligt läsande och debatt innan de röstas på av ledamöterna.
5 § En motion eller proposition anses avslagen då antalet Ja-röster inte överstiger antalet Nej-röster såvida den inte avser att förändra någon av grundlagarna.
6 § Alla förslag av talmannen, samt förslag som avser ändra någon av grundlagarna kräver att antalet Ja-röster överstiger det dubbla antalet Nej-röster.
7 § Alla /iksdagens ärenden röstas på i en privat subreddit som inkluderar alla ledamöter samt talmän.
8 § Ledamöter får inte redigera kommentaren i vilken de lägger sin röst av någon anledning. Om detta sker registreras denna röst som Avstår.
9 § Talman eller vice talman ska göra resultat i alla voteringar offentligt tillgängliga snarast efter behandlande.
10 § Ett förslag måste vara kontinuerligt lyft av regering, talman eller ledamot för att behandlas av /iksdagen.
11 § Alla ledamöter får mellan det att ett ärende presenteras och att det röstas på lägga följdmotioner som röstas på i anslutning till ärendet.

6 kap. Regeringen

1 § Vid regeringsbildning kallar talmannen företrädare för varje parti till samråd. Talmannen lägger sedan förslag till regering som inkluderar statsminister samt inkluderade partier.
2 § /iksdagen skall inom en vecka efter att förslag lagts rösta om förtroende. Ifall mer än hälften av ledamöter röstar Nej till förslaget avslås det och talmannen bör komma med ett till förslag.
3 § Ifall tre olika förslag har avslagits i rad bör extra val hållas i det fall att inte ordinarie val inte redan är förelagt inom en månad.
4 § Då regeringsförslag fått /iksdagens förtroende bekräftat bör statsministern inom två veckor presentera /iksdagen med den resterande regeringen och dess statsråd
5 § Statsministern kan bland de övriga statsråden utse någon att i egenskap av ställföreträdare vid förhinder för statsministern fullgöra hans eller hennes uppgifter. Har någon ställföreträdare inte utsetts eller har också ställföreträdaren förhinder, fullgörs statsministerns uppgifter i stället av den av de tjänstgörande statsråden som har varit statsråd längst tid. Om två eller flera har varit statsråd lika länge, har den med äldst reddit-konto företräde.

7 kap. Budget

1 § I början av en mandatperiod föreslår partier och ledamöter tillsammans eller individuellt varsin budget.
2 § Budgeten som ska bestämmas ska ha följande utformning: Endast en reformbudget ska läggas. Reformutrymmet ska motsvara 5% av den riktiga budgeten som vid tillfället gäller. Reformutrymmet ska avrundas uppåt till närmaste hela miljard. Allt som inte berörs av reformbudgeten anses vara likadant som i den riktiga budgeten som vid tillfället gäller.

8 kap. Misstroendeförklaring

1 § Vid krav från mer än hälften av /iksdagen:s ledamöter kan statsråd eller regering avsättas.
2 § Vid krav från mer än två tredjedelar av /iksdagen:s ledamöter kan talman eller vice talmänavsättas.
3 § Vid avsättning agerar avsatt individ i samma roll tills en ersättare har valts. Denne kan dock inte fattanågra bindande beslut under denna tid.

9 kap. Folkomröstning

1 § Folkomröstning kan utlysas av regeringen, av talmannen eller i motion från /iksdagen.
2 § Talman ansvarar för att folkomröstning hålls.
3 § Folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag ska hållas, om det yrkas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och minst en tredjedel av ledamöterna röstar för yrkandet. Ett sådant yrkande ska framställas inom femton dagar från det att riksdagen antog grundlagsförslaget som vilande. Yrkandet ska inte beredas i utskott. Folkomröstningen ska hållas samtidigt med det ordinarie val till Iksdagen. Vid omröstningen får de som har rösträtt vid valet förklara om de godtar det vilande grundlagsförslaget eller inte. Förslaget är förkastat, om de som röstat mot förslaget är fler än de som röstat för förslaget och de som röstat mot till antalet är fler än hälften av dem som har avgett godkända röster vid riksdagsvalet. I annat fall tar riksdagen upp förslaget till slutlig prövning.
4 § Alla folkomröstningar hålls i samband med ordinarie val.

10 kap. Allmänna regler

1 § Alla bör i /iksdagen och relaterade subreddits följa reddiketten och reddits regler.
2 § Alla bör i /iksdagen och offentliga relaterade subreddits hålla sig till ett vårdat och gärna parlamentariskt språk.
3 § Ifall någon använder mer än ett reddit-konto för /iksdagen bör denne göra detta öppet och uttalat samt med talmannens godkännande.
4 § Ingen bör motverka grundlagarna eller /iksdagen:s beslut annat än inom ramarna som här redovisas.
5 § Talmannen får i de fall då /iksdagen:s regler bryts officiellt varna, avstänga, anmäla eller bannlysa medlemmar beroende på graden av förbrytelse och tidigare uppförande.

11 kap. Successionsordningen, Regeringschefen och Statschefen

§ 1. Konungen eller drottningen som innehar Sveriges tron är rikets statschef.
§ 2. Han eller hon får inte samtidigt vara statsråd eller utöva uppdrag som talman eller riksdagsledamot.
§ 3. Successionsrätt till Sveriges tron tillkommer manliga och kvinnliga utsedda av tidigare monark, sedermera Coffeh.
§ 4. De för successionsrätt utsedda anses Sveriges prinsar och prinsessor och tillhör konungahuset. Om konungahuset utslocknar väljer riksdagen en riksföreståndare som ska fullgöra statschefens uppgifter tills vidare. Riksdagen väljer samtidigt en vice riksföreståndare.
§ 5. Prins och prinsessa av kungl. svenska huset må ej, utan Konungens och riksdagens samtycke, bliva regent i utländsk stat, vare sig genom val, arv eller gifte. Sker annorlunda, vare han eller hon samt efterkommande ej berättigade att succedera till svenska tronen.
§ 6. Talman och Talman emeritus är vice statschef.
§ 7. Statsministern är regeringschef.

12 kap. Partibyte och Partiupplösning

Vid partiupplösning eller partibyte behåller personvalda sina mandat.
Vid partiupplösning ska partimandat fördelas mellan övriga partier som är invalda i Iksdagen.
Partiet som upplöses får internt bestämma hur mandaten ska fördelas mellan de olika partierna.
Talmännen godkänner eller underkänner förslaget.
Om förslaget underkänns ska ett nytt förslag göras.
Vid partibyte lämnas partimandat över till partiet för tillsättning av annan kandidat.

13 kap. Övergångsbestämmelser

1 § Paragrafer i kap. 12 slutar gälla vid tidpunkt angivet i paragrafen.
2 § WineRedPsy blir vid avgång från ordinarie talmanspost talman emeritus.
3 § Till det att WineRedPsy avgår tilldelas första, andra och tredje vice talmans poster av ordinarie talman istället för /iksdagen.
4 § Denna grundlag träder i kraft omedelbart efter att voteringen är klar.
Denna går omröstning i /plenisalen den 30 Juni 2015.
submitted by Indekkusu to iksdagen [link] [comments]


10 Extreme Dangerous Idiots Excavator Operator Skill ... Beautiful Girls From Sweden - Vackra tjejer från Sverige - Svenska kvinnor Kvinnor och bilar... www.youtube.com Ripped: Inside Women’s Bodybuilding - YouTube MUST SEE! TWO COOL LADIES piloting HEAVY MD-11F ULTIMATE ... BEST CREW Inge & Claudia MD-11 Cockpit Movie Mumbai ...

12 typer av kvinnliga modeller - vilken typ är du? - sv ...

  1. 10 Extreme Dangerous Idiots Excavator Operator Skill ...
  2. Beautiful Girls From Sweden - Vackra tjejer från Sverige - Svenska kvinnor
  3. Kvinnor och bilar...
  4. www.youtube.com
  5. Ripped: Inside Women’s Bodybuilding - YouTube
  6. MUST SEE! TWO COOL LADIES piloting HEAVY MD-11F ULTIMATE ...
  7. BEST CREW Inge & Claudia MD-11 Cockpit Movie Mumbai ...

2015 tesla model x nya bilar - Duration: 1:41. Sport Vehicles Recommended for you. 1:41. OLD SCHOOL Wheel Standing Championships at Byron Dragway OLD SCHOOL CARS AMERICAN MUSCLE - Duration: 10:46. All full-length ULTIMATE COCKPIT VIDEOS for FREE, visit http://Movies.AirClips.com Stay updated! Sign up for our aviation newsletter TODAY: http://News.AirCl... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. All full-length ULTIMATE COCKPIT VIDEOS for FREE, visit http://Movies.AirClips.com Stay updated! Sign up for our aviation newsletter TODAY: http://News.AirCl... Bodybuilding demands absolute discipline in every aspect of an athlete’s life. But when does it go too far? Ripped: Inside Women’s Bodybuilding follows two f... 10 Extreme Dangerous Idiots Excavator Operator Skill - Fastest Climbing Excavator Heavy Equipment Machines Driving Beautiful Girls From Sweden - Vackra tjejer från Sverige - Svenska kvinnor.